Gebruikersvoorwaarden

Podcasts - PEOPLE ARE AWESOME B.V.

Gebruikersvoorwaarden Podcasts – People Are Awesome BV

People Are Awesome BV
Amstelzijde 87

1184 TZ Amstelveen

020 85 11 450

contact@dekapiteinenlijn.nl

KvK-nummer: 59440376

Btw-nummer: NL853486578B01          

 

Artikel 1. Definities

1.1 PaA: People Are Awesome BV gevestigd te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59440376.

1.2 Abonnee: de Klant die met People Are Awesome BV een Overeenkomst in het kader van een Abonnement is aangegaan.

1.3 Abonnement: de Overeenkomst tussen People Are Awesome BV en Abonnee op basis waarvan de Podcast gedurende de Abonnementsperiode en tegen betaling van de Abonnementsgelden op regelmatige basis wordt geleverd aan Abonnee.

1.4 Abonnementsgelden: de vergoeding die Abonnee aan People Are Awesome BV verschuldigd is in verband met het Abonnement voor elke Abonnementsperiode.

1.5 Abonnementsperiode: de looptijd van een Abonnement uitgedrukt in een periode waarin de Podcast periodiek wordt geleverd aan Abonnee.

1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.7 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met People Are Awesome BV.

1.8 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen PaA en Klant strekkende tot de verkoop van producten en/of tot het op basis van een Abonnement op regelmatige basis leveren van de podcast.

1.9 Podcast: een door People Are Awesome BV audio uitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden door middel van webfeeds.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle Podcast die door – PaA – worden gemaakt en aangeboden.  Abonnees die een Abonnement afsluiten voor het luisteren van een Podcast gaan akkoord met deze gebruikersvoorwaarden.

Artikel 3. De dienst; Podcast
3.1 Indien u gebruik wilt maken van de dienst om de door – PaA – aangeboden Podcast te beluisteren maakt u op de site www.dekapiteinenlijn.nl een account aan. Bescherm uw accountgegevens en wachtwoorden zorgvuldig. Als u jonger dan 18 jaar bent dient u toestemming van een ouder of verzorger te hebben als u een account wilt aanmaken. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor.
3.2 Als u een account aanmaakt, vragen wij u toestemming voor het gebruiken van uw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrieven vanuit PaA. Lees in onze Privacyverklaring meer hierover.

Artikel 4. Abonnement Podcast

4.1 Van de podcast staat op de website www.dekapiteinenlijn.nl omschreven wat een Abonnee van de Podcast kan verwachten en wat de kosten zijn voor het luisteren van de Podcast.
4.2 De Podcast beluisteren gaat via een Abonnement. Betaling van het Abonnement gebeurt via de webshop. De kosten voor het Abonnement worden aangegeven op de website.
4.3 Alle vermelde prijzen op www.dekapiteinenlijn.nl zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
4.4 Na registratie heeft u dan het recht om naar een betaalde Podcast te luisteren. Een bevestiging van de aankoop ontvangt u per e-mail.

Artikel 5. Betaling
5.1 Abonnee dient betalingen aan PaA volgens de in de bestelprocedure gekozen betaalmethode te voldoen. PaA is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigingen.

5.2 Bij het afsluiten van een Abonnement geeft de Abonnee een machtiging af tot automatische incasso aan PaA of een door haar ingeschakelde derde. Abonnee dient ervoor zorg te dragen dat de incasso uitgevoerd kan worden op het tijdstip van incasso. Stornering van geïncasseerde bedragen ontheft Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting(en) jegens PaA.
5.3 Met betrekking tot prijzen voor een Abonnement behoudt PaA zich het recht voor de hoogte van het Abonnement te wijzigen voor zowel bestaande Abonnementen als voor Abonnementen die stilzwijgend zijn verlengd. Bij het wijzigingen van de Abonnementsgelden kan PaA onder meer aansluiting zoeken bij de toepasselijke Consumentenprijsindex. In geval een prijswijziging binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst wordt doorgevoerd, verkrijgt Abonnee het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Annulering
4.1 De aankoop van een Abonnement is niet te annuleren.
4.2 Luisteraars kunnen een maand- en een jaarabonnement afsluiten.
4.2 De jaar- en maandabonnementen lopen automatisch door. Het Abonnement is opzegbaar. Een jaarabonnement kan aan het einde van het jaar per maand opgezegd worden. Er is een opzegtermijn van één maand. Een maandabonnement heeft ook een opzegtermijn.

Artikel 7. Gebruiksrecht audio
Het is een Abonnee niet toegestaan om geluidsfragmenten of de inhoudelijke informatie die de Abonnee ten behoeve van de Podcast wordt aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij PaA hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Artikel 8. Disclaimer
8.1 De Podcast wordt met de grootste zorg samengesteld. PaA kan echter niet garanderen dat de Podcast altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zijn of zullen werken.
8.2 PaA behoudt zich het recht voor de Podcast (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat Abonnee daar enige rechten aan kan ontlenen en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade.
8.3 PaA is niet gehouden tot vervanging of het beschikbaar stellen van een andere podcast.
8.4 PaA kan niet garanderen dat de via de podcasts verschafte informatie volledig, juist en up-to-date is, noch dat deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor zij wordt geraadpleegd.
8.5 Beweringen en meningen die worden geuit via de podcasts, zijn niet noodzakelijkerwijs de beweringen en meningen van PaA. PaA is niet verantwoordelijk voor (de juistheid van) informatie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Alle Podcast die PaA aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden.
9.2 Elke handeling die Abonnee doet naar aanleiding van het luisteren van een podcast is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van u als luisteraar.
9.3 PaA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Artikel 10.  Identiteit van www.dekapiteinenlijn.nl
www.dekapiteinenlijn.nl is een product van PaA. PaA is bij de KvK geregistreerd onder nummer 59440376 en draagt btw-identificatienummer NL853486578b01.

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze gebruikersvoorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument. Eventuele geschillen over deze gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

Artikel 12. Vragen
Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar contact@dekapiteinenlijn.nl